رفع نامرتبی شدید دندانی بدون کشیدن دندان
مدت درمان: سیزده ماه