در مواردی که شدت ناهنجاری به اندازه ای است که به تنهایی به وسیله ارتودنسی، زیبایی قابل قبول صورت و رابطه مناسب فکی به دست نمی آید،از درمان ترکیبی ارتودنسی و جراحی فک (ارتوسرجری) استفاده می شود.در این شرایط، بیمار در ابتدا تحت درمان ارتودنسی قرار می گیرد و پس از آماده سازی فک ها ، جراحی صورت می پذیرد و بعد از آن نیز چند ماهه دیگر درمان ارتودنسی ادامه یافته و پایان می پذیرد.به نوعی می توان گفت که جراحی فک در میانه درمان ارتودنسی انجام می شود. باید توجه داشت که این دسته از بیماران اگر در سنین مناسب رشدی، تحت درمان ارتوپدی فکی قرار میگرفتند در اغلب موارد نیازی به درمان جراحی در بزرگسالی پیدا نمی کردند.